blog

สารสกัดคาวตอง สามารถยับยั้งไวรัส และเชื่อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus ที่ก่อโรคได้หลายชนิด

ไวรัสเป็นปรสิตซึ่งสามารถมีชีวิตและแพร่พันธุ์ได้โดยการอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นเท่านั้น (obligate intracellular parasite) โครงสร้างพื้นฐานของไวรัสนั้นมีเพียงสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ หรือ อาร์เอ็นเอ) ที่ถูกหุ้มไว้ในเกราะโปรตีนเท่านั้น (ภาพประกอบ 1a) สารพันธุกรรมเหล่านั้นมีข้อมูลในการสร้างโปรตีนต่างๆที่จำเป็นต่อการสร้างไวรัสตัวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนของไวรัสต่อไป ซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะถูกสร้างโดยการแย่งใช้กลไกภายในเซลล์ที่ติดเชื้อนั้นๆ เกราะโปรตีน (หรือเรียกอีกชื่อว่า แคพสิด) นั้นมีหน้าที่ป้องกันสารพันธุกรรมของไวรัสขณะที่มันอยู่นอกเซลล์ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพันธุกรรมถูกทำลายจากสารเคมีหรือเอนไซม์ต่างๆ ภายในร่างกาย หรือในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เกราะโปรตีนของไวรัสแต่ละชนิด ยังมีหน้าที่ช่วยให้ไวรัสเกาะกับผนังเซลล์ที่ต้องการ รวมไปถึงช่วยให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์เป้าหมายอีกด้วย ไวรัสบางชนิด นอกจากจะมีชั้นโปรตีนแคพสิทคอยห่อหุ้มสารพันธุกรรมแล้ว ยังมีชั้นไขมันหุ้มอยู่ด้านนอกสุดอีกชั้น เป็นชั้นที่มาจากเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งไวรัสถูกนำมาดัดแปลง ไวรัสที่มีชั้นไขมันหุ้มเหล่านี้...